Tiện ích sản phẩm

Tối ưu hóa vòng quay vốn tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Thời gian vay linh hoạt, có thể lên đến 12 tháng

Mức cho vay tối đa theo nhu cầu Khách hàng

 

Đặc điểm sản phẩm

  • Bổ sung vốn lưu động để mua sắm nguyên vật liệu, hàng hóa, thanh toán các chi phí hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh
  • Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ (USD, EUR, ...)
  • Phương thức cho vay: Hạn mức tín dụng và từng lần
  • Phương thức trả nợ:
- Lãi trả hàng tháng/phân kỳ phù hợp
- Gốc trả cuối kỳ
  • Tài sản đảm bảo: Bất động sản, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, hàng tồn kho, ...
 

Điều kiện vay

Khách hàng đang hoạt động ở Việt Nam
Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết
Có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, hiệu quả

Hồ sơ

1

Hồ sơ pháp lý

 2

Hồ sơ tài chính

 3

Hồ sơ tài sản bảo đảm

 4

Các hồ sơ khác (nếu có)

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm