Tiện ích sản phẩm

Miễn phí đăng ký và phí sử dụng dịch vụ

Giao dịch 24/7 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ

Xác nhận kết quả giao dịch tức thời

An toàn và bảo mật thông tin Khách hàng

Đặc điểm sản phẩm

  • Đối tượng: KHDN có nhu cầu nộp thuế
  • Kênh thực hiện: Cổng thông tin của Tổng cục thuế http://nopthue.gdt.gov.vn
  • Loại thuế thực hiện thu hộ: Thuế, phí, lệ phí, ... nội địa
 

Điều kiện vay

Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.
Có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi có hiệu quả.

Quy trình thực hiện

1

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử tại cổng thông tin http://nopthue.gdt.gov.vn

 2

Khách hàng xác nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử với NH Bản Việt tại Điểm giao dịch

 3

Nhận mật khẩu qua email Khách hàng đăng ký với Tổng cục thuế

 4

Thực hiện nộp thuế điện tử

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm