Khám phá sản phẩm

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Là cam kết của VCCB với bên nhận bảo lãnh

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

Là cam kết của Ngân hàng Bản Việt với bên nhận bảo lãnh

Bảo lãnh bảo hành

Là cam kết của Ngân hàng Bản Việt với bên nhận bảo lãnh

Bảo lãnh thanh toán

Là cam kết của Ngân hàng Bản Việt với bên nhận bảo lãnh

Bảo lãnh mua bán & cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh cho người mua và thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của các dự án bất động sản đã được mua bán theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản

Bảo lãnh thanh toán thuế xuất nhập khẩu

Là cam kết của Ngân hàng Bản Việt đối với cơ quan quản lý thuế

Cam kết cấp tín dụng

Cam kết cấp tín dụng khi Khách hàng tham gia thực hiện Gói thầu/Dự án