Khám phá sản phẩm

Chuyển tiền quốc tế

Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về từ nước ngoài thông qua hệ thống SWIFT

Nhờ thu Xuất khẩu

Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức nhờ thu

Tín dụng chứng từ xuất khẩu

Ngân hàng Bản Việt cung cấp các dịch vụ thông báo L/C và tu chỉnh L/C, hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn chỉnh sửa và chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài đòi tiền

Nhờ thu Nhập khẩu

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức nhờ thu

Tín dụng chứng từ nhập khẩu

Ngân hàng Bản Việt phát hành L/C, ký hậu vận đơn, phát hành bảo lãnh nhận hàng cho Quý khách hàng và cam kết thực hiện thanh toán cho phía nước ngoài khi nhận được bộ chứng từ hợp lệ

Sản phẩm L/C trả chậm thanh toán ngay

KHDN nhập khẩu hàng hoá có nhu cầu mở L/C trả chậm nhưng Nhà Xuất khẩu (người hưởng) có thể nhận được tiền thanh toán ngay