Khám phá sản phẩm

Nộp thuế điện tử nội địa

Là dịch vụ Khách hàng lập Giấy nộp tiền vào NSNN trên website của Cơ quan thuế và NH Bản Việt xác nhận kết quả nộp thuế tức thời

Thu hộ thuế xuất nhập khẩu tại quầy

Là dịch vụ do NH Bản Việt cung cấp nhằm hỗ trợ nhà nước trong việc thu ngân sách từ KHDN có nghĩa vụ nộp NSNN

Dịch vụ chi hộ lương

Là gói dịch vụ ưu đãi dành cho KHDN và Cán bộ nhân viên của KHDN

Thu hộ thuế nội địa tại quầy

Là dịch vụ do NH Bản Việt cung cấp nhằm hỗ trợ Nhà nước trong việc thu ngân sách từ KHDN có nghĩa vụ nộp NSNN

Dịch vụ thanh toán hóa đơn

Là dịch vụ NH Bản Việt được KHDN ủy nhiệm thanh toán định kỳ hàng tháng/từng lần cho nhà cung cấp dịch vụ

Giao dịch qua fax

NH Bản Việt thực hiện theo nội dung chứng từ gốc được KHDN fax đến NH từ số fax đã đăng ký và Chứng từ gốc bổ sung sau