Tiện ích sản phẩm

Ngân hàng Bản Việt đáp ứng tất cả nhu cầu phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán và các bảo lãnh khác theo từng trường hợp cụ thể của Khách hàng phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành

Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng, yêu cầu về ký quỹ và tài sản đảm bảo hợp lý, linh hoạt

Linh động phát hành thư bảo lãnh theo mẫu Ngân hàng Bản Việt hoặc mẫu của khách hàng

Phí phát hành bảo lãnh cạnh tranh