Tiện ích sản phẩm

Nhận tiền

từ bất kỳ ngân hàng trong nước hoặc nước ngoài chuyển đến tại bất kỳ CN/PGD của VCCB

Khách hàng

có tài khoản hoặc không có tài khoản đều có thể nhận tiền

Các bước đăng ký sử dụng dịch vụ

 1

Vui lòng liên hệ trực tiếp các điểm giao dịch của NH Bản Việt

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm