Khám phá sản phẩm

Cán bộ công viên chức đơn vị Hành chánh sự nghiệp

Sản phầm dành cho khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước, Tổ chức chính trị xã hội có nhu cầu vay tiêu dùng tín chấp

Cán bộ nhân viên Công ty trả lương qua ngân hàng

Sản phầm dành cho khách hàng là cán bộ nhân viên các Công ty trả lương qua tài khoản ngân hàng có nhu cầu vay tiêu dùng tín chấp

Hội viên Đoàn thể Chính trị - Xã hội Liên kết

Sản phầm dành cho khách hàng là Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh có nhu cầu vay tiêu dùng tín chấp